banner

De IMA MVO Norm

De IMA MVO norm kunt u bestellen door contact met ons op te nemen. De kosten bedragen 45 euro (excl. BTW) voor een digitale norm in Pdf format. De norm wordt op bedrijfs- en persoonsnaam uitgegeven. Bij ontvangst van de norm treft u een factuur die binnen 14 dagen aan ons betaald dient te worden.

Herkenbare structuur

Instituut MVO aantoonbaar heeft een MVO-norm ontwikkeld welke in gelijke pas loopt met de reeds breed bekende ISO 9001, ISO 14001 en Ohsas 18001.

Net als bij bovengenoemde normen is de basis van de IMA MVO norm een statusbepaling. Voor ISO 14001 is dat de milieu-aspecteninventarisatie, voor Ohsas 18001 is dat een Arbo RI&E en voor de IMA MVO norm een stakeholderanalyse. De stakeholderanalyse is een inventarisatie waarin de wensen, eisen en behoeften van alle stakeholders in kaart worden gebracht.

Voor degene die de structuur van de eerder genoemde normen kennen zal de inhoud zeer vertrouwd voorkomen.

Eisen

Ook de criteria die in de norm staan hebben grote gelijkenis met de andere normen [inhoudsopgave norm]. De MVO norm verwacht van het bedrijf dat zij:

 • Wereld Watereen analyse maakt van de wensen, eisen en behoeften van alle stakeholders aangaande de 7 onderwerpen
  zoals genoemd in de laatste versie van de ISO 26000 norm) - [voorbeeld analyse],
 • op basis van deze analyse een actieplan opstelt om de prestaties richting de stakeholders te verbeteren en
  om zodoende beter te voldoen aan de stakeholderbelangen,
 • hier concrete doelen en acties aan koppelt, die in lijn zijn met de ondernemingsdoelstellingen, en dit inbedt
  door haar beleid aan te passen,
 • de verantwoordelijkheden, bekwaamheden en het bewustzijn op dit gebied te organiseren,
 • de bedrijfsprocessen/ procedures aanpast en een plan-do-check-act cyclus beheerst om de voortgang op
  de MVO doelstellingen/ actieplannen te monitoren en bij te sturen,
 • formeel en transparant communiceert met al haar stakeholders over haar MVO doelstellingen en -prestaties.


De nadruk ligt in de MVO norm op het hebben van een managementsysteem. De norm stelt geen inhoudelijke eisen/ normen over MVO onderwerpen, maar alleen over het inventariseren van die onderwerpen, het afwegen van stakeholderbelangen, het opstellen, implementeren, monitoren, bijsturen van plannen en MVO doelstellingen en - plannen en het communiceren hierover. Het inhoudelijk oordeel of de inspanningen redelijk en voldoende zijn is aan de certificerende instelling die het bedrijf toetst.

Externe audit

De externe toets gebeurt in eenzelfde cyclus als u gewend bent bij certificeringen als bijvoorbeeld ISO 9001 en ISO 14001. De auditcyclus is voor de IMA MVO norm gelijk getrokken met die van andere certificaten. De audits worden uitgevoerd door certificerende instellingen die onder toezicht staan bij de RVA. De RVA voert weliswaar (nog) geen controle uit op de IMA MVO norm, maar het instituut MVO Aantoonbaar hecht er waarde aan dat de certificerende instellingen wel met alle aspecten van het certificatieproces bekend zijn. De auditors die worden ingezet dienen daarom bovenop lead auditor kwalificaties ook een specifieke MVO audit training te hebben ondergaan, om zodoende uniformiteit in benaderingen en interpretatie van de normeisen en in de toetsingscriteria te waarborgen. Audits worden uitgevoerd in 2 stadia: een documentenbeoordeling en een praktijkonderzoek. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte, de activiteiten en een risicoclassificatie bepaalt de Certificerende Instelling het benodigd aantal mandagen. Hiertoe is een calculatietabel opgenomen in de norm. Wanneer de externe audit naar behoren verloopt zal de Certificerende Instelling een certificaat verstrekken voor een periode van 3 jaar. Jaarlijks zal een evaluatieonderzoek plaatsvinden om te beoordelen of het bedrijf nog steeds aan de normeisen voldoet.